Przejdź do treści
Strona główna » REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU GEEK

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU GEEK

Dokumenty do wypełnienia

Załącznik: Projekt Gry Edukacyjnej (dane uczestników konkursu) – Probierz

Załącznik: Projekt Gry Edukacyjnej (opis gry) – Pobierz

Kryteria oceny Gry Edukacyjnej – Pobierz

§ 1 Konkurs GEEK

 1. Organizatorem konkursu Gry Eksperymentalne Edukacyjne Komputerowe (zwanym dalej Konkurs GEEK) jest Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) z siedzibą: 00-394 Warszawa, ul. Solec 38 lok. 103, KRS: 0000043879.
 2. Uczestnikami konkursu GEEK mogą być uczniowie szkół podstawowych, średnich, studenci szkół wyższych mających siedzibę w Polsce.
 3. Celem Konkursu GEEK jest:
  a. pobudzanie oraz rozwijanie wśród nauczycieli, uczniów i studentów zainteresowań i pasji, które skupiają się wokół tworzenia edukacyjnych gier komputerowych związanych z różnymi przedmiotami (np. historia, chemia, fizyka, biologia, geografia, matematyka, przedsiębiorczość i tp.)
  b. wykorzystanie kompetencji informatycznych służących tworzeniu interdyscyplinarnych rozwiązań edukacyjnych
  c. wdrażanie zdalnego nauczania z wykorzystaniem komputerowych gier edukacyjnych i innych innowacji technicznych w szczególności w czasie pandemii.
  d. upowszechnienie i propagowanie nauki programowania .
  e. rozwijanie umiejętności pracy zespołowej.
  f. wspieranie rozwoju uczniów i studentów, zachęcanie ich do podejmowania dalszego kształcenia oraz podejmowania pracy w szeroko pojętej branży teleinformatycznej.
  g. promocja Polskiego Towarzystwa Informatycznego wśród uczniów, studentów i nauczycieli.
 4. Konkurs GEEK polega na opracowaniu i przedstawieniu koncepcji scenariusza lub stworzeniu prototypu, demo czy też pełnej implementacji gry edukacyjnej o tematyce związanej z rożnymi przedmiotami nauki.

§ 2 Organizacja Konkursu GEEK

 1. Konkurs GEEK jest rozstrzygany w dwóch kategoriach w dwóch etapach:
  a. Kategoria Koncepcji [scenariusza] gry.
  b. Kategoria Tworzenia [implementacji] gry.
 2. Każda z dwóch Kategorii ma dwa etapy:
  a. etap okręgowy – regionalny wyłaniający laureatów okręgowych, realizowany przez Okręgowy Komitet Organizacyjny (OKO),
  b. etap centralny wyłaniający laureatów spośród prac laureatów okręgowych, realizowany przez Główny Komitet Organizacyjny (GKO).
 3. Organizacja Zespołu uczestniczącego w Konkursie GEEK:
  a. uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne,
  b. w Konkursie biorą udział Zespoły od 2 do 5 uczniów lub studentów w wieku od 10 do 20 lat wraz z 1 lub 2 opiekunami – nauczycielami przedmiotu lub / i informatyki,
  c. każdy z członków Zespołu ma obowiązek zapoznania się z wymaganiami wynikającymi z prawa autorskiego (patrz § 6), z zasadami prawa ochrony danych osobowych (patrz § 7), potwierdzając to poprzez wypełnienia zgłoszenia do konkursu.
  d. każdy z członków Zespołu może uczestniczyć tylko w jednym zespole danej Kategorii,
  e. Zespół, dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie, przyjmuje do wiadomości treść niniejszego regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać.
 4. Zgłoszenie Zespołu do Konkursu GEEK.
  a. miejsce zgłoszenia do rejestracji Zespołu w danym regionie jest podane na stronie – mlodzi.pti.org.pl
  b. do Konkursu Zespół jest zgłaszany przez pełnoletniego opiekuna za pośrednictwem szkoły/uczelni, do której uczęszczają członkowie Zespołu,
  c. każda szkoła/uczelnia może pośredniczyć w rejestracji kilku Zespołów,
  d. o zakwalifikowaniu do Konkursu decyduje kompletność i poprawność formalna złożonych dokumentów,
  e. listy zakwalifikowanych do Konkursu Zespołów zostaną opublikowane w ciągu 7 dni od terminu zakończenia składania dokumentacji zgłoszeń,
  f. od decyzji odmawiającej przyjęcie zgłoszenia przysługuje w ciągu 3 dni odwołanie do OKO, które musi być rozpatrzone w ciągu następnych 4 dni roboczych.
 5. Zespoły, które pomyślnie przejdą proces rekrutacji będą miały możliwość uczestnictwa w spotkaniach konsultacyjnych przewidzianych w harmonogramie.

§ 3 Harmonogram przebiegu Konkursu GEEK

 1. Ogłoszenie terminu rozpoczęcia Konkursu GEEK oraz jego harmonogramu nastąpi na stronie internetowej – młodzi.pti.org.pl
 2. Harmonogram Konkursu GEEK będzie zawierać:
  a. termin rozpoczęcia i zakończenia rejestracji uczestników w OKO.
  b. termin potwierdzenia przyjęcia rejestracji zgłoszenia Zespołu.
  c. termin i miejsce spotkań konsultacyjnych.
  d. termin przesyłania prac konkursowych w Kategorii Koncepcja gry.
  e. termin przesyłania prac konkursowych w Kategorii Tworzenie gry.
  f. termin ogłoszenia wyników przez Jury OKO w każdej z Kategorii.
  g. termin ogłoszenia wyników przez Jury GKO w każdej z Kategorii.
 3. Podane terminy harmonogramu mogą ulec zmianie dokonanej przez GKO tylko w wyjątkowej sytuacji losowej.

§ 4 Ocena prac konkursowych Konkursu GEEK

 1. Kryteria oceny prac konkursowych:
  a. ocenie będą podlegać oznaczone elementy pracy w każdej z kategorii.
  b. każdy element będzie oceniamy w skali od 0 do 10 pkt.
  c. w kategorii Koncepcja gry komputerowej elementami są (max liczba pkt: 70):
  i. Fabuła/scenariusz gry,
  ii. Mechanika gry,
  iii. Grywalizacja,
  iv. Diagram gry,
  v. Poprawność merytoryczna,
  vi. Walory edukacyjne.
  vii. Mechanika aplikacji
  d. w kategorii Tworzenie gry komputerowej elementami są (max liczba pkt.80):
  i. Fabuła gry,
  ii. Mechanika gry,
  iii. Grywalizacja,
  iv. Diagram gry,
  v. Poprawność merytoryczna,
  vi. Walory edukacyjne,
  vii. Mechanika aplikacji,
  viii. Funkcjonalność gry.
 2. Każda z Kategorii prac Zespołów będzie oceniana na obu etapach w grupach, w których członkowie Zespołu:
  a. są uczniami szkoły podstawowej,
  b. są uczniami szkoły średniej,
  c. są studentami uczelni wyższej,
  d. są z różnych rodzajów szkół.
 3. W etapie okręgowym wyłaniane są w każdej z Kategorii: Koncepcja gry i Tworzenie gry dla każdej z grup po dwa Zespoły, które przechodzą do etapu centralnego oraz są laureatami danego okręgu. Poza wyłonieniem laureatów dopuszcza się wydanie do dwóch t.zw. Dzikich Kart w okręgu.
 4. W etapie centralnym spośród laureatów okręgowych wyłaniane są w każdej z Kategorii: Koncepcja gry i Tworzenie gry dla każdej z grup po trzy Zespoły, które zostają laureatami Konkursu GEEK.

§5 Nagrody Konkursu GEEK

 1. W puli nagród w Konkursie GEEK przewidziane są nagrody:
  a. rzeczowe,
  b. zwolnienia z opłat za kursy/certyfikaty ECDL oraz specjalistyczne firmowe,
  c. profesjonalne warsztaty programowania,
  d. staż lub wizyta w znanej firmie informatycznej,
  e. promocja koncepcji gry lub jej demo wśród potencjalnych inwestorów,
  f. inne, zależnie od sponsorów.
 2. Aktualny wykaz nagród w danej edycji Konkursu GEEK zostanie ogłoszony na stronie mlodzi.pti.org.pl
 3. Ogłoszenie o terminie wręczania dyplomów i nagród etapu okręgowego oraz etapu centralnego nastąpi na stronie internetowej – młodzi.pti.org.pl z powiadomieniem laureatów mejlem.

§6 Wymagania ze względu na prawa autorskie

 1. W Konkursie GEEK, podczas jego realizacji, uczestników oraz organizatorów obowiązuje przestrzeganie zapisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83 z późn. zmianami).
 2. Każdy z członków Zespołu, podpisując zgłoszenie do Konkursu jest świadomy, że jego i ich wspólna praca ma być oryginalna i nie naruszająca praw autorskich i majątkowych innych osób lub podmiotów.
 3. Zespół przekazując pracę do oceny Jury równocześnie udziela PTI licencji na przechowywanie materiałów i programów z nią związanych oraz wykorzystywanie ich w celach związanych z ich oceną i promocją Konkursu w materiałach PTI oraz w mediach elektronicznych i papierowych.
 4. W przypadku korzystania z cudzych utworów lub posiadania majątkowych praw autorskich wspólnie z innymi podmiotami członek Zespołu oraz Zespół oświadczają, że nabył prawa majątkowe do tych utworów co najmniej w postaci licencji dotyczącej tej pracy, łącznie z prawem do jej przeniesienia zgodnie z ust. 6.3.
 5. Członkowie Zespołu zobowiązują się naprawić jakąkolwiek szkodę, jaka powstać może u Organizatora Konkursu w związku z naruszeniem praw autorskich, w tym także zwolnić Organizatora z roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie w związku z korzystaniem z przedstawionej pracy.
 6. Członkowie Zespołu oraz Zespół jako całość zachowują prawa autorskie i majątkowe do całej pracy i związanych z nią materiałów i programów, przedstawionej w Konkursie.

§7 Wymagania ze względu na prawo ochrony danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, jest Polskie Towarzystwo Informatyczne z siedzibą przy ul. Solec 38 lok. 103, 00-394 Warszawa.
 2. Administrator danych osobowych nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Osobą z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem jest inspektor ochrony danych dostępny pod adresem e-mail: iod@pti.org.pl
 3. Dane osobowe osoby biorącej udział w konkursie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i promocji Konkursu GEEK, opublikowania danych uczestnika w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  a. udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  b. prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora,
  c. wypełnianie obowiązków prawnie ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych, nie będzie możliwy udział w konkursie.
 5. Administrator będzie zbierał od uczestników wyłącznie dane niezbędne do przeprowadzenia konkursu.
 6. Administrator może przekazywać dane uczestników konkursu innym podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Dane uczestników konkursu będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w konkursie.
 8. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.
 9. Uczestnikowi konkursu przysługują następujące prawa:
  a. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,
  b. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
  c. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
  d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.
 10. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie właściwej zgody przed jej wycofaniem.
 12. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.

§ 8 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin został opracowany przez Główny Komitet Organizacyjny i przyjęty przez Zarząd Główny PTI.
 2. Decyzje w sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie oraz jego interpretacja należy do Głównego Komitetu Organizacyjnego.
 3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyn i z tego tytułu uczestnikom nie przysługuje prawo do roszczeń o odszkodowanie.
 5. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, do sądu terytorialnie właściwego dla siedziby Organizatora.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez ZG PTI i obowiązuje w okresie do zakończenia Konkursu.
 7. Regulamin niniejszy będzie dostępny w okresie trwania Konkursu GEEK w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej – mlodzi.pti.org.pl

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Skip to content